By - - ปิดความเห็น บน ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ การฝากครรภ์

ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ การฝากครรภ์

จากสถิติพบว่าถ้าการฝากครรภ์อย่างเนิ่นๆ และสม่ำเสมอ จะลดอุบัติการการตาย คลอดและกรณีทารกตายหลังคลอด ได้ถึง 75 เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะถ้าการฝากครรภ์ เริ่มตั้งแต่ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เมื่อมีความผิดปกติในรอบระดูไม่ว่าจะขาดหายไป เลือดออกมาก หรือกะปริดกะปรอย ควรจะต้องตรวจสอบดูว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ เพื่อจะได้เข้าฝากครรภ์เสียแต่เนิ่นๆ ในขณะนี้การฝากครรภ์จะมีสถานบริการทางสาธารณสุขไว้บริการทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ในครั้งแรกแพทย์จะซักประวัติทุกแง่ทุกมุม ประวัติการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในอดีตใทั้งพ่อและแม่ อาชีพที่อาจจะก่อผลต่อการตั้งครรภ์ ประวัติการผ่าตัด การรับประทานยาและ การใช้สารเสพติดต่างๆ แพทย์จะตรวจร่างกายทุกระบบ รวมทั้งการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และการตรวจภายใน เพื่อจะได้ทราบถึงสภาวะการตั้งครรภ์ สภาพมดลูก และสิ่งผิดปกติที่อาจจะมีอยู่ เพื่อจะได้แก้ไขแต่เนิ่นๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่ทารกในระยะตั้งครรภ์อ่อนๆ การนัดตรวจในระยะแรกๆ ก็จะเป็นทุกเดือน เมื่อตั้งครรภ์แก่ขึ้นก็จะนัดถี่ขึ้น จนทุกสัปดาห์ เมื่อเข้าสู่ระยะใกล้คลอด

หวังว่าท่านจะให้ความสำคัญของการฝากครรภ์นะคะ

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)