By - - ปิดความเห็น บน ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ อารมณ์และสภาพจิตใจในสตรีตั้งครรภ์

ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ อารมณ์และสภาพจิตใจในสตรีตั้งครรภ์

คนตั้งครรภ์ นอกจากจะมีสรีระวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากผลของฮอร์โมน อารมณ์หรือสภาพจิตใจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรกหรือไตรมาสแรก และไตรมาสที่ 3 หรือ 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะหัวเราะก็ดี ร้องให้ก็ดี ซึมเศร้า ใจลอย หรือรื่นเริง ล้วนแล้วแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในทันทีทันใดในแต่ละบุคคล ซึ่งมีไม่น้อยที่คนตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะวิตกกังวล กับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะเชื่อว่าจะมีผลต่อทารกในครรภ์ที่กำลังจะเกิดมา เช่น ถ้าใจน้อย ทารกที่เกิดมาก็จะเป็นคนใจน้อย ถ้าคุณแม่ฉุนเฉียว ทารกก็จะกลายเป็นคนฉุนเฉียว ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ถ้าคุณแม่ทำจิตใจให้สดชื่นปลอดโปร่ง ไม่วิตกกังวล ก็จะช่วยลดอัตราการเกิดผลแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ได้ หรือจัดให้มีการออกกำลังกายที่เหมาะสม หรือการมีกิจกรรมทางสังคม ก็จะสามารถช่วยให้สภาพจิตใจ ได้รับการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

ถ้าท่านมีความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอารมณ์จนมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ควรจะปรึกษาแพทย์นะคะ

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)