By - - ปิดความเห็น บน ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ เพศสัมพันธ์สำหรับสตรีตั้งครรภ์

ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ เพศสัมพันธ์สำหรับสตรีตั้งครรภ์

การมีเพศสัมพันธ์ในขณะตั้งครรภ์ไม่ใช่ข้อห้าม ยกเว้นกรณีที่มีข้อบ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ในขณะตั้งครรภ์อ่อนๆ ถ้ามีสภาวะเลือดออกและมีสภาวะแท้งคุกคาม ควรหยุดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะผ่านพ้นระยะอันตราย ในขณะครรภ์แก่สภาวะที่รกเกาะต่ำถือว่าเป็นสภาวะที่ควรงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ตลอดไป เพราะอาจจะทำให้มีการฉีกขาดของรกและจะทำให้มีเลือดออกมาอย่างมากมาย ในขณะตั้งครรภ์ใกล้คลอดเป็นระยะที่ควรงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการเกิดมีน้ำเดินก่อนคลอด ซึ่งก่ออันตรายทั้งต่อมารดาและทารก

การมีเพศสัมพันธ์กันในขณะตั้งครรภ์นั้น เมื่อมดลูกโตมากขึ้น การปรับเปลี่ยนท่าของการร่วมเพศเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการก่ออันตรายต่อมดลูกที่ขยายโตและมีทารกอยู่ภายใน ท่าของการร่วมเพศในขณะตั้งครรภ์แนะนำให้ใช้ท่าด้านข้างตะแคง หรือท่าร่วมเพศทางด้านหลัง ความรู้สึกสุดยอดทางเพศของสตรีตั้งครรภ์ แม้จะมีการเกร็งตัว การหดรัดตัวของระบบกล้ามเนื้อ แต่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทารก ถ้าทารกนั้นไม่อยู่ในสภาวะทุโภชนาการ หรือสภาวะเครียด

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)